Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze studio

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

De plichten van Alma Hot Yoga

In onze studio verwerken wij diverse persoonsgegevens van u. Alma Hot Yoga is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van die persoonsgegevens. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:

 • Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor registratie van uw lidmaatschap (abonnement of lessenkaart);
  • voor betalingen en incasso’s, zoals onze webshop (Mollie), incasso’s en creditcard betalingen via onze boekingssysteem Mindbody1 inclusief de daaraan verbonden betalingen via cash, pin of factuur;
  • voor doelmatig beheer en beleid, zoals de (financiële) administratie en verantwoording naar de Belastingdienst;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers van onze studio hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Een deel van de data wordt buiten de EU verwerkt (Mindbody en Mailchimp ten behoeve van de nieuwsbrieven).
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor administratieve gegevens is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste activiteit), tenzij op basis van wettelijke bepalingen langer bewaren noodzakelijk is.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan Alma Hot Yoga. Wij kijken dan samen met u naar de meest geschikte oplossing.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Alma Hot Yoga hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben.

Website

Op de website van Alma Hot Yoga worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder bezoekers te identificeren (Google analytics). Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Neem dan gerust contact met ons op. Indien wij er samen met u niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.